www.České-Budějovice.cz

Už nemůžeme říci, že jsme to nemohli vědět

Po03182019

Last update11:57:26

Back Kauzy

Kauzy

Budějovičtí politici budou u soudu vysvětlovat nevýhodné hospodaření v městské teplárně

Zdeněk Blažek a další komunální politici v Českých Budějovicích byli předvoláni ke Krajskému soudu v Českých Budějovicích kvůli  nevýhodnému prodeji dceřiné společnosti městské teplárny.

České Budějovice, 24. 10. 2013.

Dne 16. 12. ve 13:00 proběhne jednání Krajského soudu v Českých Budějovicích k žalobě podané společností Forum Energy Vůči bývalému představenstvu společnosti Teplárna České Budějovice o náhradu škody vzniklé nevýhodným prodejem dceřiné společnosti Teplárny České Budějovice.

V roce 2009 představenstvo Teplárny České Budějovice samovolně rozhodlo o stoprocentním prodeji dceřiné společnosti Zkušebna Mydlovary, s.r.o. . Stalo se tak bez souhlasu Valné hromady, což je v přímém rozporu se stanovami společnosti Teplárna České Budějovice, a.s. . Forum Energy se domnívá, že prodej proběhl za velmi nestandardních a nevýhodných podmínek, čímž vznikla Teplárně České Budějovice škoda 14 milionů Kč.

Celý článek...

24.10.2013 je naplánováno násilné vyklizení Fresh Pizzerie u Žáby

Exekutor Pavel Vyžral včera oznámil, že 24. 10. 2013 v 10:00 hodin násilně vyklidí Fresh Pizzerii u Žáby. Exekutor Vyžral má v úmyslu vyklidit nebytové prostory den před zahájením sloučeného soudního procesu ''o vyklizení nebytových prostor'' ze strany Statutárního města České Budějovice a ''žaloby na strpění nájmu'' ze strany nájemce Ladislava Vrabela. Exekutor Vyžral tak pro Statutární město České Budějovice hodlá provést již druhé protizákonné vyklízení ve Fresh Pizzerii u Žáby - k prvnímu došlo 1. 8. 2012, kdy Statutární město České Budějovice nezákonně vyklidilo předzahrádku Fresh Pizzerie u Žáby. Nejvyšší správní soud ve svém rozsudku tento akt prohlásil za nezákonný a velmi ostře jej odsoudil. Statutární město, od kterého se očekává garance legálního jednání podle Nejvyššího správního soudu zneužilo ozbrojených strážníků městské policie v soukromoprávním sporu a tím si z policejní složky udělalo ''soukromou ochranku''.

Celý článek...

Město chce i přes prohraný Nejvyšší soud opět vyklízet násilím předzahrádku Fresh Pizzerie u Žáby

Předzahrádka Fresh Pizzerie u Žáby je opět otevřena a opět plná hostů. Děkujeme. Statutární město prohrálo Nejvyšší správní soud, který vyklizení prohlásil za nezákonné, ale na webových stránkách města se stále píše, že zákrok byl v pořádku a že Ladislav Vrabel píše nepravdy. Krajský soud vydal v loňském roce předběžné opatření, kterým Statutárnímu městu zakázal jakkoliv svémocně vyklízet předzahrádku Fresh Pizzerie u Žáby, ale dnes jsem dostal datovou schránkou ultimátum, kterým město praví, že pokud dobrovolně předzahrádku nevyklidím do pěti dnů, vyklidí ji město na mé náklady násilně. Věříte tomu?


Veřejné instituce se vzdaly milionových příjmů ve prospěch politika a podnikatele Josefa Půra....

Vážení přátelé, otevřel jsem na tomto webu novou kategorii "Podnikání na veřejném". Začneme kauzou z Hluboké, ze které se mi při pročítání opravdu dělalo trochu těsno. Ladislav Vrabel

Brzy to bude rok, co na parkování u ZOO Ohrada nevydělává blízké veřejné muzeum, ale muž, který vlastní "polovinu" Hluboké. K zisku mu pomohlo i Bendlovo ministerstvo zemědělství.


Jinak řečeno - veřejné instituce se vzdaly milionových příjmů ve prospěch politika a podnikatele Josefa Půra....

Celý článek...

Menšinový akcionář teplárny díky vyhrané kasační stížnosti získá informace o stamilionových poškozeních teplárny

Zajímají Vás informace o projektu turbogenerátoru TG6, o projektu zkušebny Mydlovary nebo o vztazích teplárny se společností Lumen Energy s.r.o.? Již brzy bude muset teplárna zveřejnit informace o aktivitách, které se celá politická špička města snaží již několik let utajovat. Menšinový akcionář totiž vyhrál kasační stížnost u Nejvyššího správního soudu. Jaký dopad bude mít zveřejnění informací třeba na bývalého předsedu Dozorčí rady primátora Thomu, na členy Předsednictva společnosti a na členy současné Dozorčí rady, která pro nápravu a vymáhání škod nečiní mnoho? Celý rozsudek najdete zde: http://www.nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2012/0060_9As__120_20130503140506_prevedeno.pdf Ladislav Vrabel

Nejvyšší správní soud: Město při svém nezákonném vyklizení předzahrádky Fresh Pizzerie u Žáby zneužilo veřejnou moc

Nejvyšší správní soud posoudil vyklizení předzahrádky Fresh Pizzerie u Žáby jako závažné porušení zákona, zneužití veřejné moci, porušení fundamentálních principů právního státu a porušení Listiny základních práv a svobod. Rozsudek Nejvyššího správní soudu Vám nabízím k přečtení celý - pod článkem, ale pro zjednodušení jsem Vám připravil velmi stručný výtah v šesti srozumitelných bodech.

1/ Město České Budějovice tvrdí, že předzahrádku vyklidilo v souladu s § 6 OZ svépomocně s tím, že městská policie na místě pouze dohlížela na dodržování veřejného pořádku. NSS však v rozsudku říká, že svépomoc je, když se někdo brání, protože nemůže být ochráněn veřejnou mocí. Město však zneužilo svou městskou policii k násilnému vyklizení. Tomuto Nejvyšší správní soud říká nezákonná svépomoc ofenzivní (...ke svépomoci lze přistoupit právě jen za předpokladu, že nelze zjednat nápravu, respektive odvrátit hrozící bezprostřední zásah do práva, za pomoci moci veřejné; jinak se jedná o nezákonnou svépomoc ofenzivní. [14]).

2/ Nejvyšší správní soud prohlásil vyklizení předzahrádky za nezákonné bez ohledu na tvrzení města České Budějovice o možnosti užití svépomoci na základě § 6 OZ, protože město České Budějovice se dopustilo násilného zneužití veřejné moci, tudíž o svépomoci v žádném případě nemůže být řeč (Nejvyšší správní soud přitom shledává nadbytečným posuzovat, zda obcí užitá svépomoc byla v souladu s občanskoprávními předpisy či nikoliv, neboť pro konstatování nezákonnosti zásahu postačuje vyřešit otázku, zda je obec oprávněna využít obecní policie, pokud postupuje svépomocně v soukromoprávním vztahu, ať už tato svépomoc je realizována v mezích § 6 o. z., či nikoliv. [15])

3/ Nejvyšší správní soud popsal jednání města tak,  že si město /žalovaný/  z městské policie "de facto učinil soukromou bezpečnostní službu, avšak stále vybavenou její veřejnoprávní autoritou a pravomocemi". Jednání městské policie Nejvyšší správní soud prohlásil za nezákonné, protože městská policie musí chránit práva všech a řídit se zákonem. Nejvyšší správní soud hovoří o porušení základních právních principů našeho státu (Byl tak porušen jeden z fundamentálních principů právního státu, totiž princip vázanosti veřejné moci zákonem, podle nějž lze veřejnou moc uplatňovat jen v případech a v mezích a způsoby, které stanoví zákon. [16])


4/ Nejvyšší správní soud dále označuje zásah za nezákonný a strážníky městské policie viní z porušení § 7 zákona o obecní policii  - /1. Strážník je v pracovní době povinen v mezích tohoto zákona provést zákrok nebo úkon, nebo učinit jiné opatření, je-li páchán trestný čin nebo přestupek či jiný správní delikt anebo je-li důvodné podezření z jejich páchání./. (Nejvyšší správní soud podotýká, že pokud se totiž strážníci vyklizení účastnili na pokyn žalovaného, těžko od nich bylo možné očekávat, že by zasáhli proti samotnému vyklizení jako rozpornému se zákonem, tedy v neprospěch žalovaného. Jinak řečeno, zásah žalovaného, který zneužil městskou policii k zaštítění svých soukromoprávních aktivit, již předurčil skutečnost, že strážníci přítomní vyklizení nezasáhli proti tomuto jednání žalovaného v zájmu stěžovatelů, byť by i taková povinnost k zásahu vyplývala z § 7 zákona o obecní policii. [18])

5/ (Nejvyšší správní soud shora dospěl k závěru, že žalovaný porušil čl. 2 odst. 2 Listiny základních práv a svobod (čl. 2 odst. 3 Ústavy ČR) tím, že využil městskou policii pro ochranu a prosazení svého soukromoprávního jednání prováděného vůči stěžovatelům. [22])

6/ (Nejvyšší správní soud nemůže nezdůraznit, že takovým neústavním výkonem, respektive zneužitím veřejné moci, k jakému došlo v nyní posuzovaném případě, je podstatně narušována důvěra občanů, respektive jednotlivců, ve veřejnou moc, která by jim naopak v souladu s § 2 odst. 3 Ústavy ČR měla sloužit. [24])

Celý článek...